MIDDEN - DELFLAND

2003 - Het jaar van de boerderij

Op 6 februari 2003 zal de landelijke opening van "2003 het jaar van de boerderij" plaatsvinden in Midden-Delfland. De op een kreekrug gelegen oude boerderij aan de Zuidbuurt in "buitenplaats Vlaardingen" zal voor de entourage zorgen. Op de website van de stichting 2003 jaar van de boerderij staat beschreven waarom we in 2003 bijzonder stil staan bij de boerderij:


Anna Hoeve - Zouteveensepolder Schipluiden

Missie
De historische boerderijen en erven zijn mede bepalend voor de identiteit en de belevingswaarde van het landelijk gebied. Door hun bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarden kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de plattelandsvernieuwing. Het JAAR VAN DE BOERDERIJ wil op toekomstgerichte wijze bijdragen aan het behoud van deze gebouwen en hun cultuurhistorische en landschappelijke waarden, met ruimte voor nieuwe vormen en functies.

Probleemstelling
Het Nederlandse platteland is in beweging. Veel historische boerderijen verliezen hun oorspronkelijke functie en worden gesloopt of ingrijpend verbouwd. Dat betekent een dreigend verlies aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Doel
Doel is het behoud en zorgvuldig beheer van de historische boerderijen en erven, en het scheppen van voorwaarden waarmee aan de landelijke bouwkunst op verantwoorde wijze een nieuwe toekomst kan worden geboden. Dit doel trachten we te bereiken door beïnvloeding van beleidsmakers en publieke opinie, en informatievoorziening aan de direct bij deze categorie gebouwen betrokken partijen.
Institutioneel kader
De aanzet voor het project 2003 JAAR VAN DE BOERDERIJ werd gegeven door de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek in Arnhem. Het plan is uitgewerkt in samenwerking met vertegenwoordigers van de volgende partijen: Nationaal Contact Monumenten, Landelijk Beraad Boerderijen, Stichting Werkgroep Boerenerven, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Ministerie van OCenW, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Nederlands Openluchtmuseum en Welstandszorg Groningen. Bij het project zijn verder betrokken de Ministeries van LNV en VROM, de Provincies, de Raad voor Cultuur, LTO Nederland, de ANWB, de Rijksgebouwendienst en de Landbouwuniversiteit Wageningen.


Boerderij in de Duifpolder, langs de Kwakel - Maasland

22 december 2013