MIDDEN - DELFLAND

De duinen van Den Hoorn

16 januari 2003, Delft. Recent archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder heeft bewezen dat daar onder veen en klei een oude duin aanwezig is. Bovendien zijn er bewijzen gevonden van bewoning in de Nieuwe Steentijd (Neoliticum), 5000-2000 vóór Christus. Tijdens een korte bijeenkomst op 16 januari 2003 werden de resultaten van dit verkennende archeologisch onderzoek overhandigd aan de burgemeester De Prieëlle van Schipluiden. Dit onderzoek was noodzakelijk omdat in dit gebied een grote afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) zal worden gebouwd door het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit in het kader van het project Afvalwater Haagse Regio (AHR). 

Het Verdrag van Malta (in Valletta - 1992) legt voor alle landen van de Europese Unie vast dat bij grote bouwprojecten archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd om te voorkomen dat eventueel erfgoed voorgoed verloren gaat. Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt, als eerste waterschap, deze regelgeving serieus: een projectteam werd gevormd bestaande uit archeologen uit de betrokken gemeenten en provincie, de universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Voor het Hoogheemraadschap is het van belang dat een grondig onderzoek plaatsvindt zodat de kans op onverwachte vondsten (lees ook vertragingen) tijdens de bouw vermeden kunnen worden.


Kaart Harnaschpolder. AWZI plangebied: streep-punt lijn, Het Bonte Huis staat bovenaan; aan de rechter kant loopt de Noord-Hoornseweg. De snelweg A4 doorsnijdt het gebied van boven-midden naar links-onder.

De resultaten van het archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder in 2001 zijn vastgelegd in het rapport "Archeologische monumentenzorg in het AHR-project - Deel 1: het voorbereidende werk". Het vormt de basis van het systematische onderzoek dat start in mei 2003. 

Professor dr. L.P. Louwe Kooijmans (universiteit van Leiden) ging tijdens de bijeenkomst op 16 januari in zijn lezing in op het toekomstige systematische onderzoek. Het rapport dicteert de werkmethodes en beschrijft de te verwachten vondsten. Hij zal met zijn studenten dit onderzoek mede gaan uitvoeren.

De Harnaschpolder en omliggende polders zijn rijk aan archeologische vindplaatsen. De aankomende archeologische opgraving betreft een oppervlakte van ca. een halve hectare en dieptes van 2 tot 5 meter onder het maaiveld. 


Prof. Louwe Kooijmans beschrijft het aankomende onderzoek.


Aardewerk uit de
Nieuwe Steentijd

Gezocht zal worden naar sporen van bewoning uit de Nieuwe Steentijd. De voor-onderzoeken bewezen dat die er zullen zijn: men vond o.a. al potscherven, fragmenten van vuursteen, verbrande viswervels en graankorrels uit ca. 3500 vóór Christus. Het gaat hier om de oudst bekende bewoning van het Nederlands kustgebied!


Vuursteen bijlen uit de Nieuwe Steentijd

Tijdens de opgravingen in de Harnaschpolder zal ook het publiek kunnen komen kijken naar de vorderingen. Let op de publicaties in de regionale tijdschriften en de Activiteitenagenda bij Schipluiden Pages.