MIDDEN - DELFLAND

Verslaggeving aanleg snelweg A4

Na de recente uitspraken en het beschikbaar stellen van extra geld door minister Peijs is de snelweg A4 door Midden-Delfland weer voorpaginanieuws. Deze Midden-Delfland.net pagina toont een aantal van deze berichten (in omgekeerde chronologische volgorde):

Vasthouden aan verantwoorde aanleg A4

Het bedrag dat minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft uitgetrokken voor de aanleg van de snelweg A4 is volgens Tom den Boer van Natuurmonumenten nog onvoldoende. "Er is nu wel geld voor de weg geregeld, maar niet voor de natuur en landschap, terwijl dat wel met de Tweede Kamer is afgesproken". Begin deze maand maakte Peijs bekend dat zij 210 miljoen euro extra uittrekt voor de aanleg van de snelweg A4 en nu 475 miljoen euro beschikbaar heeft. Natuurmonumenten rekent er op dat ook de financiering van een verantwoorde inpassing geregeld wordt. De vereniging houdt vast aan het plan dat onder leiding van de Zuid-Hollandse gedeputeerde Marnix Norder is gemaakt. Kernpunten daarvan zijn: verbetering van de positie van de veehouderij en van het cultuurlandschap van Midden-Delfland; betere recreatiemogelijkheden en minder verkeersoverlast voor de stadsranden; en verbetering in kwaliteit en kwantiteit van natuur- en waterbeheer. Het plan voorziet in de realisatie van honderd hectare natuur tussen de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen. Dit is voor Natuurmonumenten een essentieel onderdeel van het plan. Samen met het 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer, enkele ecopassages en een meer natuurlijk waterbeheer ontstaat hierdoor een groen-blauw lint door Midden-Delfland.

Natuurmonumenten tijdschrift: Van Nature; december 2003

Verlenging A4 gaat door, spoortunnel onzeker

DEN HAAG/DELFT - De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de verlenging van de A4 door Midden-Delfland. Het voorstel van minister Peijs om er 475 miljoen voor uit te trekken, kan rekenen op een nipte Kamermeerderheid.

De regeringsfracties zijn verdeeld over de A4. VVD en CDA steunen het voorstel, maar D66 is tegen. Minister Peijs komt alsnog aan een meerderheid door de stemmen van de LPF.
De aanleg van de spoortunnel in Delft blijft onzeker. De Kamer wil 344 miljoen reserveren voor de tunnel, maar de minister verzet zich daartegen.

dinsdag 16 december 2003, RTVWest website.

Actie tegen A4 kost TU-docent baan

door Lex de Jonge

DELFT | Vier keer eerder werd ir. Dick Westland op het matje geroepen door zijn hoogleraren. Maar afgelopen woensdag was het dan echt over en uit. De anti-A4-actievoerder werd per direct ontslag aangezegd vanwege belangenverstrengeling en benadeling van de TU Delft.

Enkele gepeperde e-mails vanaf zijn werkadres lijken de vervoerskundige de das om te doen. Westland had de TUD immers beloofd zijn activiteiten als actievoerder en wetenschapper voortaan strikt te scheiden. "Ze hebben een stokje gevonden om mij te slaan", moppert hij. "Maar dát ze me ook slaan..."
Nu is diplomatie niet zijn beste karaktereigenschap. In mei vergeleek hij demissionair minister De Boer van Verkeer en Waterstaat nog met nazi Adolf Eichmann. VVD-kamerlid Hofstra noemde hij een 'suspecte bouwfraude -aanjager.

Westland bood zijn excuses aan. "Het was een ongelukkige uitspraak. Iets wat je in de kroeg kunt zeggen, maar niet in het openbaar." Wel benadrukte hij dat hij zijn uitspraken had gedaan als privé-persoon en niet als TU-docent.

En daar zit 'm de kneep. In de knipselkrant die hij tweewekelijks naar zo'n vijftig 'intimi' stuurt, gaat hij soms fors tekeer tegen de autolobby in dit land. Ook zijn TUD-hoogleraren krijgen er zo nu en dan stevig van langs. Tot ergernis van de universiteit werd een van hen onlangs in zijn krantje aangemerkt als 'die idioot'. Westland verontwaardigd: "Maar dat waren niet eens mijn eigen woorden." In zijn beleving is hij uitgegleden over een bananenschil. De werkelijke reden voor zijn ontslag zou veel dieper gaan dan die paar e-mails die Westland als actievoerder vanaf de TUD heeft verstuurd. De tegenstander van de verlengde A4 zou 'kaltgestelt' moeten worden.

Ontdaan

Deze week wordt in de Tweede Kamer de beslissing genomen over de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Westland is ervan overtuigd dat een meerderheid van de politieke partijen in het parlement akkoord gaat met een halfverdiepte en dus 'milieuvriendelijke' aanleg van de weg. Het extra geld dat daarvoor nodig is, zal uit reserves van het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden betaald.
Op dit cruciale moment in de besluitvorming kunnen de autolobbyisten geen kritische geluiden gebruiken, meent Westland "Tegenstanders van de weg moeten dus monddood worden gemaakt."

Ook de TUD heeft daar volgens hem baat bij. "Ze verwijten mij belangenverstrengeling, maar juist de universiteit is niet onafhankelijk meer. Een van de hoogleraren die mij dwarszitten, werkt een dag in de week voor het ministerie en minister Peijs. Andere hoogleraren schrijven mee aan ministeriële nota's. Voor de TU staan er grote financiële belangen op het spel."

Zijn ontslag gaat de verkeerskundige aanvechten. Deze week moet zijn verweerschrift de deur uit en dan zit er niets meer op dan afwachten. Het valt hem niet licht. "Ik ben best wel een beetje ontdaan."

Haagsche Courant, 15 december 2003

Minister krijgt protestbrief over A4

DELFT | De Midden-Delfland Vereniging roept minister Peijs van Verkeer en Waterstaat in een brief op zich te houden aan eerdere afspraken met betrekking tot de aanleg van de A4 Midden-Delfland.

De vereniging, die zich inzet voor de belangen van Midden-Delfland, toont zich bezorgd over de berichten over de aanleg van de rijksweg tussen Delft en Schiedam. Daarin komt volgens de vereniging naar voren dat er minder aandacht is voor een goede inpassing van de weg in de natuur.

De vereniging wijst de CDA-minister erop dat het door PvdA-gedeputeerde Norder ontwikkelde plan met betrekking tot de aanleg van de weg kan rekenen op een breed draagvlak van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het is voor de Midden-Delfland Vereniging duidelijk dat de infrastructuur in de regio verbeterd moet worden, maar dan wel op zo'n manier dat de weg 'niet te horen, niet te zien en niet te ruiken' is. In de brief roept de vereniging de minister op 'de democratische besluitvorming te respecteren'. Volgens de verenigingwil de minister de weg nu aanleggen zonder rekening te houden met 'de reeds democratisch vastgelegde uitgangspunten'. En dat is voor de vereniging 'onaanvaardbaar'.

Delftsche Courant 11 december 2003

Norder hoopt nog steeds op extra geld voor de A4

DEN HAAG | Provinciebestuurder M. Norder (PvdA, Verkeer) van Zuid-Holland hoopt nog steeds op geld van de ministeries van VROM en Landbouw bij de aanleg van een nieuwe rijksweg A4 tussen Delft en Rotterdam.

"Ik heb nog geen handtekeningen, maar ambtenaren zijn bereidwillig en bestuurlijke gesprekken zijn ook positief van toon", zei hij gistermiddag in reactie op het debat maandag in de Tweede Kamer. Daar werd duidelijk dat minister Peijs van Verkeer onderzoek zal doen naar aanleg van de A4. Peijs heeft voor die aanleg 475 miljoen euro over. Dat is beduidend minder dan de 725 miljoen euro die Norder nodig achtte voor zíjn A4-versie.

Anderhalve maand geleden nog zei Norder over 'zijn' plan: "Het is dit, of niets". Gisteren zei hij blij te zijn met de beschikbare 475 miljoen. "Hiermee is een belangrijke stap gezet, maar dit is nog niet hét feest." Het geld van Peijs is puur voor de wegaanleg. Norder had voor dat onderdeel 498 euro geraamd. "Dat het iets minder is, moet te doen zijn".

De Zuid-Hollandse gedeputeerde moet nu zelf het geld zien te vinden voor wat hij noemt 'het kwalitatieve deel' van de A4. Hij streeft naar 725 miljoen euro om ook steun aan de boeren, natuurcompensatie voor de landschappelijke schade in Midden-Delfland en voor overkapping op het stuk door de woonwijken van Schiedam en Vlaardingen te kunnen betalen. "Met die aanvullende financiering ben ik nu bezig, ik heb goede hoop dat de rest van het geld er ook komt."

Minder tevreden is Norder over de uitkomst van het Kamerdebat over de spoortunnelplannen van Delft. Hij vindt het jammer dat de minister niet durfde in te gaan op het financieringsplan van het Delftse stadsbestuur. Delft is nu bang dat financiers zich gaan terugtrekken. De provincie, die ook een financiële bijdrage in gedachte had, zal dat niet zo gauw doen, verzekert Norder. Hij hoopt dat de Kamer in 2005 het treintunnelplan opnieuw in discussie brengt.

Haagsche Courant 10 december 2003

Norder: 'Aanleg A4 Midden-Delfland in 2006'

woensdag 10 december 2003

DEN HAAG - Gedeputeerde Norder denkt dat de aanleg van de A4 door Midden-Delfland in 2006 kan beginnen. Hij vindt dat de Tweede Kamer deze week een paar 'belangrijke stappen' heeft gezet om de snelweg mogelijk te maken.
De Kamer stemde in met een investering van 475 miljoen euro in de A4, maar gaf wel aan dat de provincie het herstel van schade aan de natuur zelf moet betalen. Norder rekent daarbij op financiële steun van andere ministeries.
Over de A4 door Midden-Delfland wordt al tientallen jaren zonder resultaat gepraat.

RTVWest.nl

Nipte steun in Kamer voor aanleg rijksweg A4

DEN HAAG | Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer steunt de keuze van minister Peijs van Verkeer voor een snelle aanleg van de A4 Midden-Delfland. Cruciaal wordt de uitkomst van milieuonderzoek naar luchtvervuiling door de nieuwe weg.

De minister wist gisteren tijdens het Kamerdebat over de aanleg van nieuwe infrastructuur twijfelaars over de streep te krijgen door harde toezeggingen te doen. Tot drie keer toe beloofde ze dat de weg niet door zal gaan, als uit nader onderzoek blijkt dat de luchtvervuiling voor bewoners rond het Kethelplein in Vlaardingen en Schiedam te hoog wordt. Die toezegging was voor Kamerleden Van der Ham (D66) en Hermans (LPF) voldoende om in te stemmen met de verdere procedure.
Milieuonderzoek moet komend jaar uitwijzen wat de gevolgen zijn voor de lucht en de doorstroming van het verkeer en op welke manier de weg wordt ingepast in het landschap. De minister beloofde de Kamer dat ze geen 'onomkeerbare stappen' zal nemen, voordat het milieuonderzoek is afgerond.

Peijs benadrukte dat met de 475 miljoen euro die zij nu beschikbaar stelt, de weg volgens alle wettelijke voorwaarden wordt ingepast in het landschap. Alle omliggende zaken, zoals verbetering van de natuur en de aanleg van extra ecoducten in Midden-Delfland zijn volgens Peijs een zaak van de gemeenten en provincie Zuid-Holland om te regelen.
Een meerderheid in de Kamer hoopte dat gedeputeerde Norder van Zuid-Holland er in slaagt extra geld bij de ministeries van Vrom en Landbouw los te krijgen.
Met dat geld moet bovendien een overkapping van de weg in Vlaardingen en Schiedam worden gebouwd. De kap is nodig om de luchtvervuiling te beperken, maar ook met de overkapping krijgen ruim 1200 woningen in 2010 te maken met te veel vuile lucht, heeft onderzoeksbureau TNO berekend.

Ook GroenLinks-Kamerlid Duijvendak kon daarom leven met verder onderzoek naar aanleg van de weg. "De minister geeft aan dat als de lucht te vuil is, dat de weg er niet zal komen. Hoop doet leven, wat ons betreft. Er is gereden kans dat de weg niet doorgaat."

CDA en VVD drongen bij de minister juist aan op snelheid. Wat betreft VVD'er Hofstra moet de minister nog in 2006 het eerste plak asfalt aanleggen. Volgens CDA-Kamerlid Mastwijk is de 475 miljoen die de minister uitgeeft voldoende voor een goed vormgegeven weg.

Haagsche Courant 9 december 2003

A4 wel, spoortunnel niet door Kamer

DEN HAAG | De voorbereiding voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland kan doorgaan. De bouw van een spoortunnel in Delft daarentegen raakt steeds verder uit zicht.

Dit is de uitkomst van het debat over de investeringen in wegen, spoor- en vaarwegen maandag in de Kamer.

Minister Peijs (CDA, Verkeer) gaf de Kamer niets toe op de twee punten. Voor de A4 wilde zij niet meer geld uittrekken dan de 475 miljoen euro die in de begroting staat. Nadat zij had toegezegd dat de weg niet zal worden gebouwd als blijkt dat de luchtverontreiniging in Schiedam en Vlaardingen te hoog wordt, stemde een Kamermeerderheid in met de voorbereidingen voor de weg. Bij de inspraakprocedure wordt overigens ook het alternatief voor de A4 – verbreding van de Veilingsroute door het Westland en een nieuwe tunnel onder de Nieuwe Waterweg – betrokken, aldus Peijs. De minister bleef verder bij haar verzet tegen de treintunnel in Delft. Het is volgens haar te duur (het kost het rijk meer dan 400 miljoen euro). Bovendien heeft het kabinet afgesproken dat er geen afspraken worden gemaakt over uitgaven na 2010.

CDA-woordvoerder Mastwijk toonde daarvoor begrip. "Ik wil het kabinet er nu niet mee opzadelen", zei hij. Ook LPF-Kamerlid Hermans had begrip voor de opstelling van de minister, al liet hij tegelijk weten eigenlijk voorstander van een tunnel te zijn.
Door de twijfel van CDA en LPF is het lot van de motie van PvdA'er Verdaas onzeker. In de motie wordt de minister gevraagd in 2011 of 2012 voldoende geld te reserveren voor de tunnel zodat Delft met reeds beschikbaar geld alvast in 2006 aan het werk kan.

Peijs liet de Kamer weten dat ze nieuwe berekeningen wil laten maken rond de drie 'lightrailprojecten' waaronder de Rijn-Gouwelijn. Volgens haar zijn de huidige berekeningen van haar eigen ministerie onbegrijpelijk. GroenLinks-Kamerlid Duyvendak vond dit een 'uitermate pijnlijke' bekentenis. Probleem is dat de gereserveerde 115 miljoen euro uit het samenvoegen van diverse regionale budgetten komt. Peijs weet niet zeker of ze nu geld twee keer heeft uitgegeven. Volgens de schatting van het ministerie kan de Rijn-Gouwelijn rekenen op ongeveer 45 miljoen. Peijs beloofde wel eventuele fouten in de berekening niet ten laste van andere projecten te laten komen.

Haagsche Courant 9 december 2003

Omwonenden dijklichaam A4 vrezen stank en decibellen

'De minister heeft wel een hele grote berg geld over om de Overschie-ellende te verplaatsen'

Door Sander Sonnemans 

Schiedam _ Ineens laaien de discussies en gemoederen weer hoog op. Al zo'n dertig jaar wordt gediscussieerd over de aanleg van de verlengde A4 tussen Schiedam en Delft en volgen de tegenstanders, waarvan Milieudefensie als de felste mag worden gezien, met argusogen de ontwikkelingen. Nu minister Peijs wereldkundig heeft gemaakt 210 miljoen euro uit te willen trekken voor de ontbrekende zeven kilometer asfalt, lijkt er keihard verzet te komen tegen haar besluit. ,,We zullen niet lijdzaam toekijken hoe het polderlandschap wordt geruïneerd,'' zegt Milieudefensie. ,,We gaan ons weren via de inspraakprocedures, maar zullen niet aarzelen stevigere acties te ondernemen.''

Het enkele decennia al opgeworpen dijklichaam tussen Vlaardingen en Schiedam is inmiddels uitgegroeid tot een heus recreatiegebied. Veel groen is er niet op te bekennen, maar door de ongereptheid oefent het grote aantrekkingskracht uit op recreanten. Mountainbikers, trimmers, liefhebbers van de paardensport en vliegeraars weten de ellenlange terp te vinden. Ze winnen het in aantal echter niet van de hondenbezitters. Die zien het dijklichaam als een walhalla voor hun viervoeters. Geen van allen willen er een rijksweg voor in de plaats.

Hoe zit het met de bewoners van de eengezinswoningen en flatgebouwen aan weerszijden van de toekomstige A4? Die staan ook niet te juichen met de komst van het asfalt. Het merendeel vreest dat door het kabaal van het voortrazende verkeer en de daardoor veroorzaakte uitlaatgassen de waarde van hun huizen zal verminderen. En dat is juist een belangrijk aspect omdat ze er vanuit gaan te moeten verkassen omdat op forse wijze inbreuk zal worden gedaan op het woongenot.

,,Het krijgt er alle schijn van dat ik door het verkeer word opgejaagd,'' is S. van Pelt (72), bewoner van de flat aan de Eksterlaan in Vlaardingen onstemd. ,,Ik woonde in Overschie te dicht bij de rijksweg en moest op doktersadvies verhuizen omdat ik longpatiënt ben. Uitlaatgassen en rokerige ruimten zijn funest voor mij. Hier woon ik op elf hoog en ik heb een oprachtig uitzicht. Straks met de jaarwisseling kan ik het vuurwerk in Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen en Delft zien. Ik wil hier niet weg, maar als die rijksweg straks voor mijn deur komt, wordt ik gewoon gedwongen weer te verhuizen.''

Aad Boer (60) woont aan de Vivaldilaan in Schiedam en komt vrijwel dagelijks op het dijklichaam om zijn hond uit te laten. Al zo'n 28 jaar. ,,Toen ik hier kwam wonen, lagen de heipalen al klaar voor het viaduct over de Europaboulevard tussen Schiedam en Vlaardingen. Die dingen hebben er vijf jaar gelegen, totdat ze ineens werden weggehaald. Voor mij was dat toen een zekere opluchting, want wat hier ligt is weliswaar kunstmatig, maar het is een prachtig stuk natuur. Ik zie de zin van die weg ook niet in. De automobilisten zijn immers gewend dat de A4 er niet ligt. De aanleg van die weg kost enorm veel geld en de omwonenden komen in de stank te zitten. De mensen in flats in Vlaardingen en Schiedam zitten straks in de ellende. Kijk maar naar Overschie, daar hebben ze ook het gedonder van de herrie en de uitlaatgassen. Daar weten ze niet wat er tegen moeten doen en dan gaan ze hier de zelfde situatie creëeren. En om daar nou een schitterend stuk natuur voor in te leveren, gaat me veel te ver.''

,,Het is te idioot voor woorden,'' vult de 63-jarige hondenbezitter Van Putten uit Vlaardinger aan. ,,Ik loop hier ook met mijn beessie, maar daar gaat het mij niet eens om. De minister heeft wel een hele grote berg geld over om de Overschie te verplaatsen. Daarmee wordt deze oase van rust geweld aangedaan, het woongenot wordt verziekt en de problemen in Overschie worden niet opgelost. Bovendien wordt het verkeer heus niet minder als er een nieuwe rijksweg wordt aangelegd. Eerder meer. Daarbij vraag ik me af of de knooppunten straks de toenemende verkeersstromen wel aankunnen. Dan krijg je daar weer fileproblemen. Er is sprake van een vicieuze cirkel, het lost niets op.''

Ook in de zogenoemde Z-flats, in de wijk Groenoord aan de Schiedamse kant van de A4, wordt de komst van de rijksweg met afschuw afgewacht. ,,Nu al kunnen we 's zomers amper op het balkon zitten door het lawaai van het verkeer dat de Beneluxtunnel uit komt,'' fulmineert een 59-jarige bewoonster van de Rijnmondflat. ,,Dat wordt straks dus alleen maar erger. Met de ramen open slapen, kan dan al helemaal niet meer. Minister Peijs zal wel ergens in Wassenaar wonen, haar zal het een zorg zijn.''

Vlaardinger Hans de Groot (46), op het dijklichaam druk in de weer met zijn hond, zegt het belachelijk te vinden dat de A4 'zonodig moet worden doorgetrokken'. ,,Ze zijn er volgens mij al 35 jaar mee bezig. Daarom denk ik ook niet dat het er van komt. En als die weg er moet komen, dan maar ondergronds. Dan kan het gebied gewoon voor recreatie gebruikt worden.''

Stadgenoot Jan Wijsman zegt in zijn woning aan de Aalscholverlaan nu al hinder te ondervinden van het verkeer 'in de verte'. ,,Dat kan nog leuk worden als ze er nog eens een rijksweg bij willen leggen en 's nachts langer op Zestienhoven wordt gevlogen. De herrie wordt alleen maar erger en dus wordt het woongenot geweld aangedaan. Nee, laten we het maar houden, zoals het nu is. Het dijklichaam is een prachtige recreatieplek.''

Rotterdams Nieuwsblad 7 december 2003

Hagenaars bang voor A4 Midden-Delfland

vrijdag 5 december 2003

DEN HAAG - De bewoners van de Sportlaan zijn bezorgd over de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Ze zijn bang dat de aansluitende Noord Westelijke Hoofdroute dan zal uitgroeien tot een tweede Utrechtse Baan.
Om de verkeersoverlast te beperken zou er een lange tunnel moeten komen van Kijkduin tot het begin van de Vogelwijk. De kosten ervan, ongeveer 150 miljoen euro, willen de bewoners betalen door verhoging van de onroerendzaakbelasting. Verbreding van de Sportlaan of een kortere tunnel is voor hen onacceptabel.
De bewoners hebben al een fonds gevormd om processen te voeren tegen de Noord Westelijke Hoofdroute.

RTVWest.nl

Raad blokkeert akkoord sluipverkeer

'Geen geld steken in oplossing van andermans probleem'

De Vlaardingse wethouder Cees Bot (CDA, verkeer) moet van de gemeenteraad terug naar de onderhandelingstafel om opnieuw te praten over maatregelen tegen het sluipverkeer in Midden-Delfland. De raad accepteert niet dat Vlaardingen €120.000 moet investeren in maatregelen, die meer opleveren voor de burgers van andere gemeenten dan voor Vlaardingers. Het is de tweede keer dat Bot in dit dossier de knuppel in het hoenderhok moet gooien.

Vlaardingen _ Al jaren praten de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Delft, Schipluiden en deelgemeente Overschie over een oplossing voor het sluipverkeer door Midden- Delfland. Tijdens de spits worden de smalle wegen intensief gebruikt door forensen, die zo de file op de A 13 willen vermijden. Door het sluipverkeer zijn de afgelopen jaren ernstige ongevallen en bijna-ongelukken gebeurd.

De maatregelen die nu op tafel liggen, plaatsen barrières aan de zuidkant van de polderwegen, dus tegen de bebouwde kom van Schiedam en Vlaardingen aan. Bij de Abelendreef in Holy moet, volgens het huidige plan, een doseerinstallatie komen die tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur maar één auto per minuut de Holyweg op laat rijden.

Collegepartijen VVD, CDA en PvdA vinden dit een slecht idee, net als D66, ChristenUnie/SGP, SBV en AOV. Alleen Leefbaar Vlaardingen, de SP en coalitiepartij GroenLinks steunden gisteravond het voorstel dat Bot deed in de raadscommissie verkeer.

Doseerinstallaties

De tegenstanders vinden dat sluipverkeer geen Vlaardings probleem is, waardoor Vlaardingen er ook geen €120.000 in zou moeten steken. Ze zien meer in het idee om doseerinstallaties aan de noordkant van Midden-Delfland te plaatsen, pal ten zuiden van Delft. 

,,Degene die overlast heeft, betaalt maar voor de oplossing. Waarom Vlaardingen zou moeten betalen, ontgaat mij totaal,'' zei CDA-raadslid Wil Baris gisteren.

Kortzichtig, noemde Kor Blumenstock (Leefbaar Vlaardingen) deze houding, een term die GroenLinks al bij eerdere besprekingen over het sluipverkeer in de mond had genomen. ,,Er moeten hoe dan ook maatregelen worden genomen tegen het sluipverkeer,'' vindt Blumenstock. ,,Kan dat niet ten noorden van Midden-Delfland, dan moet het bij Holy.''

Moeizaam

Bot moet nu terug naar de andere partijen in het overleg, om hen te vertellen dat Vlaardingen toch niet mee gaat in het moeizaam bereikte compromis. Kort na zijn aantreden, in april vorig jaar, schoof Bot het akkoord wat er lag ook van tafel, tot woede van de andere gemeenten. Vlaardingen moest volgens dat plan bijna een half miljoen euro investeren in de strijd tegen sluipverkeer.

Inmiddels leggen andere partijen, zoals de stadsregio's Rotterdam en Haaglanden, meer geld op tafel, waardoor de Vlaardingse bijdrage is geslonken tot €120.000. Bot kan daar wel mee leven. Een raadsmeerderheid niet.

,,Het is mis nu,'' concludeerde Bot gisteravond. ,,Ik ga de andere gemeenten nog maar eens bijeen roepen om te zoeken naar een andere oplossing. Lukt dat niet, dan kom ik nog een keer terug bij de gemeenteraad met de vraag om geld hiervoor.''

VVD'er Pieter Runsink leek de wethouder die moeite te willen besparen. ,,Deze raad is wel vaker erg volhardend in haar standpunten.''

Rotterdams Dagblad 4 december

A4 Delfland

Het wordt peperduur, maar er is dan ook vijftig jaar over gepalaverd als het ontbrekende stukje snelweg omstreeks 2010 wordt opengesteld voor het verkeer. Tussen Delft en Schiedam zal de A4 worden doorgetrokken. De autoweg die Amsterdam met Rotterdam moet verbinden eindigt voorbij Rijswijk nu nog op een hek. Voor de aansluiting met de ring om Rotterdam, een stukje van 6,8 kilometer, ligt het talud al dertig jaar klaar, maar asfalt is er nooit gekomen. De voltooiing van de A4 door Delfland is stelselmatig tegengehouden door milieugroeperingen, gesteund door de lokale en provinciale overheden. De Tweede Kamer liet zich daar gewillig door beïnvloeden. Minister Peijs (CDA, Verkeer) heeft eindelijk besloten dat de A4 moet worden afgemaakt. Gelijk heeft ze. Haar ministerie stelt 475 miljoen euro beschikbaar, waardoor de rijksbijdrage per kilometer weg op 73 miljoen euro komt. Dat is inclusief milieuprocedures en onderzoek naar nog meer varianten. Hoewel iedere snelweg anders is en de kosten van kunstwerken, grond en onteigeningen uiteenlopen: de acht kilometer van de pas geopende A5 langs Schiphol naar Haarlem heeft 305 miljoen euro gekost, 38 miljoen per kilometer. Het stukje A4 is bijna twee keer zo duur als de nieuwe snelweg door de Haarlemmermeer.

Snelwegen inpassen in de Randstad is lastig en iedere complicatie levert extra kosten op. De extreem trage besluitvorming is een kostenpost op zichzelf. Over de A4 Delfland wordt sinds de jaren zestig gepraat. Het kan nog gekker: over de verlengde Landscheidingsweg, de noordelijke rondweg van Den Haag die van Voorburg langs Wassenaar loopt, is sinds de jaren dertig van de vorige eeuw gepraat en nu pas is deze weg er gedeeltelijk gekomen.

Lokaal protest onder het motto 'niet in mijn achtertuin' houdt de aanleg van infrastructuur tegen, maar veel groter is het verzet van milieubewegingen. Hier is een bedrijvigheid van milieurapportages, bezwaarprocedures en geprofessionaliseerde pressie uit voortgekomen, waardoor het besluitvormingsproces wordt vertraagd en in specifieke gevallen effectief wordt geblokkeerd. Het politieke tij lijkt te keren. Onder de paarse kabinetten is een aantal ingrijpende infrastructurele besluiten genomen. Peijs laat zien dat ze eveneens wil doorzetten en ze kan op steun rekenen van de Kamer. De PvdA-gedeputeerde van Zuid-Holland die verantwoordelijk is voor verkeer, heeft het nog niet begrepen. Hij wil nog enige tientallen miljoenen extra van het rijk voor meer milieumaatregelen tussen Delft en Schiedam. Er zijn grenzen en de A4 Delfland is de grens van vertraging en begroting ruimschoots gepasseerd.

NRC 4 december 2003

Lucht te vuil na aanleg A4

door Jeroen de Vreede

DEN HAAG | Zeker 1270 woningen krijgen te maken met zwaardere luchtvervuiling dan is toegestaan, na aanleg van de A4 Midden-Delfland. Oorzaak is aansluiting van de A4 op het Kethelplein.

Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut TNO, dat in bezit is van deze krant. Het rapport uit juli 2003 is gemaakt voor de provincie Zuid-Holland, maar niet openbaar gemaakt.

Momenteel hebben 150 woningen last van te veel uitlaatgassen. Met het plan dat de provincie Zuid-Holland – het plan-Norder – heeft voor de A4 Midden Delfland komen 1271 woningen in de vuile lucht te liggen. Met de voorkeur van minister Peijs om de weg tussen Vlaardingen en Schiedam niet te overkappen, zullen aanzienlijk meer woningen daar last hebben van vuile lucht.

Het voldoen aan milieunormen is vereist vanaf 2010. Dat is het moment dat de A4 Midden-Delfland volop in aanbouw kan zijn. De vervuiling ontstaat doordat de weg tussen twee woonwijken in Schiedam en Vlaardingen doorloopt. In het plan-Norder wordt de overlast beperkt door de weg deels te overkappen.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen, maar de provincie Zuid-Holland zet zich sinds twee jaar nadrukkelijk in voor de aanleg van de weg. De provincie vindt tegelijkertijd dat luchtkwaliteit een grote rol moet spelen bij het opstellen van bouwplannen. In het uiterste geval zullen woningen in gebieden met te vuile lucht moeten worden gesloopt.

Een woordvoerder van de provincie benadrukt dat de inhoud van het rapport niet haaks staat op het provinciale beleid. "De weg moet voldoen aan de Europese milieunormen. Er is dus wel een punt om op te lossen."

Het rapport wordt morgen besproken met bestuurders in de regio. Volgens de woordvoerder zijn zij inmiddels op de hoogte van de inhoud. "We hebben altijd aangegeven dat er een goed milieuonderzoek moet plaatsvinden, voordat definitief over de weg wordt gesproken. De gebruikelijke Milieueffectrapportage moet nu snel beginnen.

Haagsche Courant 3 december 2003

Bedrijven blij met plan voor aanleg A4 in 2007

WESTLAND | Het Westlandse bedrijfsleven heeft opgelucht gereageerd op het beschikbaar stellen van geld voor het aanleggen van het laatste stuk van de A4. Voorzitter Nel van Dijk van werkgeversorganisatie VNO/NCW is blij met het besluit.

De werkgeversorganisatie pleit net als de transportsector en de glastuinbouwsector in het Westland al jarenlang voor aanleg van het laatste stuk van de A4. "Het stemt ons tot genoegen", zegt Van Dijk. "Ik ben blij dat er eindelijk positief over de aanleg is gestemd." Van Dijk denkt dat het beschikbaar gestelde budget toerijkend is. "Het plan is ingewikkeld, maar ik denk dat het voldoende is. De gemeente Schiedam geeft mogelijk nog wel problemen, want die willen de weg wel hebben, maar dan moet hij zo worden aangelegd dat niemand merkt dat hij er ligt."

Toch is nog weerstand tegen de weg. Wethouder Bot van Vlaardingen is boos op minister Peijs van het CDA. Zij stelt wel 210 miljoen euro beschikbaar om de resterende zeven kilometer A4 tussen Delft en Schiedam tolvrij aan te leggen, maar heeft geen geld over voor een zogeheten verdiepte variant die rekening houdt met het natuurgebied dat de weg doorkruist.
Vlaardingen is een van de regiogemeenten die het Plan Norder als een minimumvoorwaarde stelde voor de aanleg van de A4. Het plan van Norder gaat niet alleen uit van een verdiepte aanleg, maar voorziet als tegenprestatie ook in natuurontwikkeling en groencompensatie. Bovendien hebben talloze betrokkenen – van overheden tot milieu-organisaties – zich achter het plan van Norder geschaard.
Schipluiden slaat een voorzichtiger toon aan. Die weg moet er komen en het is goed dat er geen tol gaat worden geheven, meent wethouder Van Den Berg.

"Het is alleen spijtig dat de minister geen geld heeft voor een goede inpassing. Binnenkort gaan we met de partners van het plan Norder overleggen. Als we nog maar een heel klein beetje nodig hebben (150 miljoen euro, red.) dan gaan we toch aandringen op meer geld."

A4 moet wel leefbaar door Midden-Delfland voeren

Het ziet er naar uit dat na tientallen jaren van discussie eindelijk de beslissing over de A4 door Midden- Delfland wordt genomen. Voor het eerst is er een minister van Verkeer die genoeg geld uittrekt om het ontbrekende deel van de snelweg tussen Delft en Schiedam aan te leggen. Er zit echter een addertje onder het gras. Minister Peijs (CDA, Verkeer) heeft in haar brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij alleen geld opzij legt voor de aanleg van de weg zelf, zeg maar het asfalt. De landschappelijke inpassing moet de regio zelf regelen.

Met dat verzamelen van geld voor milieumaatregelen is gedeputeerde Norder van Zuid-Holland al maanden bezig. Hij maakte eerder in opdracht van een voorganger van Peijs, oud-minister Netelenbos, een A4-plan dat een doorbraak werd: een verdiepte weg plus natuurcompensatie. Norder zei daarover: "Het is dit, of niets’. Dit antwoord zweeft nu. Norder is nu degene die substantiële bijdragen moet zien binnen te halen bij de departementen van VROM (vanwege de milieu-invalshoek) en Landbouw (als steun voor de getroffen boeren in Midden-Delfland). Volgende week is het A4-debat in de Tweede Kamer, maar tot nu toe heeft Norder nog nauwelijks succes geboekt.

Minister Peijs heeft haar asfaltdeel van het werk gedaan, de rest laat ze over aan Norder. Maar dat is een taak die eigenlijk bij het kabinet thuishoort. Met haar collega’s Dekker (VROM), Veerman (Landbouw) en Van Geel (Milieu) zou Peijs één pakket moeten aanbieden, van asfalt én bescherming van het ‘kleine Groene Hart’ tussen Den Haag en Rotterdam . Peijs hoort het vinden van voldoende geld niet op het bordje te schuiven van de provincie. Dat hoort een rijkszaak te zijn, net zoals is gebeurd met de HSL-tunnel door het ‘grote’ Groene Hart bij Hoogmade.

Norder is door de nieuwe minister, die zijn plan al eens snerend ‘een weg met vloerverwarming’ heeft genoemd, nu in een buitengewoon lastig parket gebracht. Hij is te elfder ure nog wanhopig bezig om her en der geld los te weken. Zijn poging op zich is terecht: een weg die goed is ingepast in Midden-Delfland en door de wijken van Schiedam/Vlaardingen is de enige oplossing om bereikbaarheid én leefbaarheid te combineren. Maar de stand van zaken doet het ergste vermoeden voor de uitkomst van de discussie.

Haagsche Courant 2 december 2003

Genoeg geld voor asfalt, nog niet voor natuur

door Gijs Korevaar en Jeroen de Vreede

Het geld voor de aanleg van de weg is beschikbaar, maar het blijft wachten op genoeg euro's om de natuur in stand te houden. Het heeft het er voor de voorstanders nog nooit zo goed uitgezien. Als de A4 door Midden-Delfland er komt, dan is het nu. En dan hebben decennia van demonstraties, bezettingen en acties uiteindelijk niet geholpen.


Het huidige einde van de A4 met op de achtergrond Schiedam en Vlaardingen. (foto Theo Böhmers)


(infografiek Hans van Kralingen)

DEN HAAG | Het was een toekomstvisie uit de jaren zestig, zeventig. Het verkeer op de snelweg tussen Den Haag en Rotterdam zou vastlopen. Een nieuwe weg door het groene gebied van Delfland zou dat voorkomen. De gewone man en vrouw in een Kevertje moesten door kunnen rijden.

Het heeft even geduurd, maar het begint er nu op te lijken dat de ontwerpers van de vorige eeuw gelijk krijgen. Het is nog de vraag of de weg onder, op of boven het gras wordt aangelegd. Vast staat wel dat met de extra bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat Midden-Delfland een rijksweg krijgt. Veertig jaar discussie over de Rijksweg 19 – de weg die nu als A4 Midden-Delfland bekend staat – wordt afgesloten.

De weg door het poldergebied moet in de ogen van minister Karla Peijs (CDA, Verkeer) zorgen voor ontlasting van de A13 en een betere autoroute tussen Amsterdam en Antwerpen opleveren. Peijs maakte de 210 miljoen euro extra voor de A4 Midden-Delfland gisteren bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het moet zorgen voor een beter netwerk van snelwegen. "Daarbij is uitgegaan van het principe dat infrastructuur moet bijdragen aan de regionale economische ontwikkeling. In dat licht ga ik middelen inzetten voor nieuwe projecten, zoals de A4 Midden-Delfland", schrijft de minister.

In totaal stelt het ministerie nu 475 miljoen euro beschikbaar voor zeven kilometer snelweg.
Met het budget kan de weg half verdiept worden aangelegd. Tussen Vlaardingen en Schiedam komt de weg in een tunnelbak te liggen om overlast voor omwonenden te voorkomen, maar een overkapping zit er bij dat budget niet in. In het weidegebied ligt de weg verdiept en staan er dijken omheen.

"Dat kan een knappe weg worden", zegt gedeputeerde Marnix Norder van de provincie Zuid-Holland. "Hierdoor zijn de weg en het verkeer niet te zien vanaf het maaiveld. En de dijken passen mooi in het landschap."

Sinds twee jaar zet Norder zich in voor aanleg van de weg. Hij wist een gemêleerde groep van gemeenten en belangenverenigingen achter zich te krijgen met een plan voor flinke natuurcompensatie in Midden-Delfland. Het gaat om agrarisch natuurbeheer, recreatievoorzieningen, natuurontwikkeling en fietspaden (zie kader). Het complete plan-Norder kost 725 miljoen euro, 250 miljoen euro meer dan nu beschikbaar is. Minister Peijs vindt dat anderen maar moeten zorgen voor dat geld.
PvdA-Kamerlid Co Verdaas vindt dat een vreemde opstelling. "Het is geen wenselijke ontwikkeling als de provincie moet 'shoppen' bij andere departementen voor inpassing van de weg. Het is zoiets als dat de minister zegt: ik heb mijn werk gedaan en veel succes bij mijn collega's."

Zijn partijgenoot Norder ziet er echter gaan bezwaar in. "Het extra geld voor natuur in het gebied is essentieel. Ik onderhandel momenteel met de ministeries van Milieu en Landbouw om dat voor elkaar te krijgen." Het gaat volgens Norder om 'tientallen miljoenen': zestig miljoen euro bij het ministerie van Landbouw en zeventig miljoen van Milieu. De provincie en de regio's Haaglanden en Rotterdam hebben enkele tientallen miljoenen euro's toegezegd.

Norder heeft 'goede hoop', dat hij succes boekt bij de ministeries, maar harde, concrete toezeggingen heeft hij nog niet. Toch gaat de tijd dringen. Maandag bespreekt de Tweede Kamer de infrastructuurplannen in het land, waaronder de A4. De verwachting is dat een brede Kamermeerderheid zal instemmen met het geld voor het 'asfaltgedeelte' van de A4, terwijl het geld voor de natuurcompensatie nog onzeker is.
Wel asfalt, geen groen? Het is het nachtmerriescenario voor tegenstanders van de weg. En dan kan de daadwerkelijke aanleg alsnog wel eens op zich laten wachten.
Milieudefensie laat bij voorbaat al weten opnieuw actie te gaan voeren. Via de inspraakprocedure wil het een stokje steken voor de uitvoering van de plannen. "Dit kabinet heeft geen oog voor zaken die buiten het belang van de automobilist spelen. Het is een onbegrijpelijke stijfkoppigheid", fulmineert woordvoerder Eugene van Haaren. "De files zullen korter maar breder worden en nieuwe wegen lokken meer automobilisten. De weg lost niets op."

Voorstanders van de weg zien het natuurlijk anders. "De provincie is al heel ver gekomen met het regelen van extra geld. Dat gaat wel goedkomen", weet Bert Mooren van de werkgeversorganisatie VNO-NCW West en voorstander van de weg. "Uitgangspunt is nog steeds een verdiepte aanleg van de weg. En bovendien hoeven alle milieumaatregelen niet gelijktijdig plaats te vinden. Door de projecten te spreiden is er meer tijd voor de financiering."
De ontwerpers in de jaren zeventig hebben gelijk gekregen met hun visioen van lange files tussen Den Haag en Rotterdam. Maar dat Kevertje heeft nog steeds niet door Midden-Delfland gereden. Toch is er nog een kans: misschien mag dan een klassieker uit de jaren zeventig als eerste over het nieuwe asfalt tuffen. Dat zou symbolisch zijn voor de lange duur van de discussie.

'A4 ook van belang voor Den Haag'

De A4 Midden-Delfland tussen Delft en Schiedam is ook van groot belang voor de Haagse regio. Dat is de overtuiging van verkeerswethouder Bruins van Den Haag. "De weg zorgt voor een betere ontsluiting van Haaglanden. Dat is van groot economisch belang. Bovendien zal het sluipverkeer in het Westland verminderen, verzekert Bruins. "Voor de economie zijn goede verbindingen belangrijk. Dat kan met openbaar vervoer, maar af en toe moet ook een weg er gewoon komen." Het voordeel vindt Norder kennelijk zo groot dat de Haagse regio tientallen miljoenen steekt in een project dat mede is bedoeld om de fileproblemen in Rotterdam op te lossen. Het geld komt bij het Trekvlietracé vandaan, de gedroomde nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag. Is bereikbaarheid van Rotterdam belangrijker dan dat van Den Haag? Bruins: "Welnee. Ontsluiting van de hele regio is van belang. Dit project loopt al bijna veertig jaar en er moet nu een doorbraak komen. Voor het Trekvliettracé zie ik ook goede kansen. Volgend jaar kom ik met plannen."

Meer natuur moet Midden-Delfland beschermen

Het was in oktober 2001 het aan elkaar knopen van twee uitersten: het aanleggen van een nieuwe snelweg en toch de natuur in Midden-Delfland verbeteren. Provinciebestuurder Marnix Norder denkt dat het mogelijk is via het plan 'Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam'. Het plan moet ervoor zorgen dat de verlengde A4 de 'best ingepaste snelweg van Nederland wordt'. Als het plan wordt uitgevoerd, zorgt dat niet alleen voor een snellere verbinding tussen de Haagse en Rotterdamse regio via de nieuwe snelweg. Norder verwacht ook minder luchtvervuiling bij Rotterdam- Overschie, minder overlast van vrachtverkeer bij Delft- Tanthof en minder sluipverkeer in Midden-Delfland. Norder heeft 725 miljoen euro nodig voor:
Snelweg: Aanleg van de weg die verdiept in het landschap ligt.

Wonen: Overkapping van de weg tussen Schiedam en Vlaardingen. Op het tunneldak komen sportvelden en een park.

Recreatie: Nieuwe fiets- en voetpaden door Midden- Delfland.

Lanbouw: Extra geld voor landbouw, natuurbescherming en de promotie van streekeigen producten.

Glastuinbouw: Verwijdering van twintig hectare verspreid liggende kassen.

Bescherming: Het gebied Midden- Delfland vastleggen als provinciaal landschap, zodat er geen nieuwe bebouwing mogelijk is.

Oversteken: Fietsverbindingen over de A4 bij de Zuidkade en de Zweth en onder de A13 door.

Dieren: Doorgang voor dieren onder de bestaande A13.

Natuur: Honderd hectare nieuwe natuur, beheerd door Natuurmonumenten.

Water: een buffer van water en groen om nieuwe glastuinbouw tegen te houden.

Haagsche Courant 2 december 2003

Boze gemeente denkt al aan vertragingstactiek A4

MIDDEN-DELFLAND | Het Kethelplein tussen Schiedam en Vlaardingen moet fors worden aangepast voor de aanleg van de A4. En dat nu is een mooi moment voor een vertragingstactiek, lijkt wethouder Bot van Vlaardingen te denken. Immers: zijn gemeente moet de stedebouwkundige invulling van het vernieuwde plein gaan verzorgen.

Bot is boos op minister Peijs van het CDA. Zij stelt wel 210 miljoen euro beschikbaar om de resterende zeven kilometer A4 tussen Delft en Schiedam tolvrij aan te leggen, maar heeft geen geld over voor een zogeheten verdiepte variant die rekening houdt met het natuurgebied dat de weg doorkruist.
En dus is het de vraag of dat nieuwe Kethelplein er komt. "Ik weet niet of ik er lol in heb", zegt de wethouder. "Voor ons hoeft dat dan niet meer."
Vlaardingen is een van de regiogemeenten die het Plan Norder als een minimumvoorwaarde stelde voor de aanleg van de A4. Het plan gaat niet alleen uit van een verdiepte aanleg, maar voorziet als tegenprestatie ook in natuurontwikkeling en groencompensatie.
Bovendien hebben talloze betrokkenen – van overheden tot milieu-organisaties – zich achter het plan geschaard. "Wij gaan niet akkoord met deze wijze van uitvoering", zegt Bot nog eens nadrukkelijk.
Hetzelfde geldt voor Schipluiden dat wel een voorzichtigere toon aanslaat. Die weg moet er komen en het is goed dat er geen tol gaat worden geheven, meent wethouder Van Den Berg. "Het is alleen spijtig dat de minister geen geld heeft voor een goede inpassing". Maar de koers is nog niet gelopen, denkt hij. "Binnenkort gaan we met de partners van het plan Norder overleggen. Als we nog maar een heel klein beetje nodig hebben (150 miljoen euro, red.) dan gaan we toch aandringen op meer geld."

Haagsche Courant 2 december 2003

Peijs trekt geld uit voor A4 Midden-Delfland 

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) trekt 210 miljoen euro uit voor de aanleg van de ontbrekende zeven kilometer van de A4, tussen Delft-Zuid en Schiedam. Het werk kan in 2006 of 2007 beginnen. Rond 2010 kan de weg door Midden-Delfland klaar zijn. 

De plannen voor de aanleg dateren al uit de jaren zeventig, maar door verzet van onder meer de milieubeweging liep het project jarenlang vertraging op. 

Aanvankelijk zou de weg verdiept worden aangelegd, maar dat gaat niet door vanwege de kosten. Verdiept aanleggen zou 150 miljoen euro meer hebben gekost. 

De A4 gaat wel onder het riviertje de Zweth door, en tussen Vlaardingen en Schiedam wordt de weg in de dijk gegraven om overlast voor omwonenden te verminderen. Peijs haalt het geld voor de aanleg uit de opbrengsten van het zogeheten 'Kwartje van Kok', jaarlijks een bedrag van 530 miljoen euro. 

De rest van het geld gaat naar de N18 Varsseveld-Enschede (50 miljoen), de A50 Eindhoven-Oss (33 miljoen) en de A4 Burgerveen-Leiden (37 miljoen). 

NOS internet 1 december 2003

Binnen drie jaar begin aanleg A4

DEN HAAG | Voor het einde van deze kabinetsperiode kan worden begonnen met de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Dit schrijft minister Peijs (CDA, Verkeer) vandaag (maandag) in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor de aanleg van de weg trekt de minister 210 miljoen euro extra uit. Hierdoor komt voor de aanleg van de rijksweg van zeven kilometer in totaal 475 miljoen euro beschikbaar.

Volgens de minister is dit voldoende om de weg 'soberder' aan te leggen dan de bedoeling was. Alleen bij het doorkruisen van het gebied tussen Schiedam en Vlaardingen wordt de A4 verdiept aangelegd. Het overige gedeelte komt op maaiveldhoogte.

Geld voor compensatie van natuur en landbouw heeft de minister niet. Zij schrijft alleen voor het asfalt te willen betalen. Inpassing is prima, stelt de minister, maar daarvoor moeten regio en provincie opdraaien.

Gedeputeerde Norder van Zuid- Holland heeft onlangs bij de Tweede Kamer gepleit voor zijn plan de A4 door Midden-Delfland geheel verdiept aan te leggen. De kosten van het provinciale plan voor deze rijksweg lopen op tot 725 miljoen euro, vanwege de komst van ecoducten, natuurontwikkeling langs de weg en een overkapping tussen Schiedam en Vlaardingen.
Dat voorstel wijst Peijs van de hand. Ze noemde het plan van Norder eerder 'een snelweg met centrale verwarming'. "Dat moet goedkoper kunnen", concludeerde de minister in juni. In september liet de minister doorschemeren extra geld voor de weg over te hebben, maar alleen voor de aanleg van de weg zelf. Door de extra rijksbijdrage zou tolheffing over het nieuwe deel van de snelweg niet nodig zijn.

De provincie Zuid-Holland is in principe voorstander van de komst van de weg, maar alleen als die volgens de plannen van gedeputeerde Norder wordt aangelegd. De gedeputeerde heeft in september gedreigd zijn medewerking stop te zetten, als het kabinet een goedkopere oplossing kiest. Norder kon vanmorgen wegens ziekte niet reageren op de kabinetsplannen. Over de komst van de weg tussen Delft en Schiedam wordt al decennialang gesproken. Verder dan het storten van het talud is het nooit gekomen. Tegen de aanleg bestaat veel verzet van milieuverenigingen.

Haagsche Courant 1 december 2003

Geld voor voltooien snelweg A4

DEN HAAG (ANP) - Minister Peijs van Verkeer trekt 210 miljoen euro uit om de ontbrekende 7 kilometer van de A4, tussen Delft-Zuid en Schiedam, aan te leggen. Zij heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

In 2006 of 2007 kunnen de werkzaamheden beginnen. Rond 2010 kan de zogeheten weg door Midden-Delfland worden voltooid. De plannen ervoor dateren al uit de jaren ’70, maar door verzet van onder meer de milieubeweging liep het project decennia vertraging op.

Oorspronkelijk waren er plannen om de weg verdiept aan te leggen, maar die gaan niet door. Ze zouden 150 miljoen euro extra kosten. Wel gaat de weg onder het riviertje de Zweth door en wordt hij tussen Vlaardingen en Schiedam in de dijk gegraven. Dat moet overlast voor de omwonenden voorkomen.

Peijs haalt het geld voor de weg door Midden-Delfland uit een potje van 330 miljoen, dat is gereserveerd voor wegenprojecten. De rest van het geld besteedt de minister aan de N18 Varsseveld-Enschede (50 miljoen), de A50 Eindhoven-Oss (33 miljoen) en de A4 Burgerveen-Leiden (37 miljoen).

Verder komt er 255 miljoen beschikbaar voor een betere benutting van de hoofdwegen. Omdat het vorige kabinet al 460 miljoen hiervoor had uitgetrokken, gaat het in totaal om 715 miljoen. Met dit geld worden onder meer spitsstroken aangelegd op de knelpunten A2 Leenderheide-Budel en de A1/A28 knooppunt Hoevelaken.

De Telegraaf 1 december 2003

Verlengde A4 niet verdiept

MIDDEN DELFLAND | De gemeente Schipluiden kan nog niet reageren. Delft houdt het bij een minzaam commentaar. "Wij hebben de huidige berichten nog niet bevestigd gekregen, dus willen we nog niets zeggen", zo stelt wethouder Torenstra via de voorlichting.

Toch erkent het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de berichten juist zijn. De A4 tussen Schiedam en Delft wordt niet verdiept aangelegd. Het kabinet trekt wel 210 miljoen euro extra uit, maar heeft niet het geld beschikbaar voor nog eens 150 miljoen euro. Dat bedrag zou nodig zijn om de weg in een tunnelbak aan te leggen, zodat het natuurgebied Midden Delfland minimaal zou worden belast.
Geld voor compensatie van natuur en landbouw heeft de minister evenmin. Zij schrijft alleen het asfalt te willen betalen. Inpassing is prima, stelt de minister, maar daarvoor moeten de regio en de provincie Zuid Holland opdraaien.

De provincie is voorstander van de komst van de weg, maar alleen als die volgens de plannen van gedeputeerde Norder verdiept wordt aangelegd. Hij heeft in gesprek met alle partijen een plan op tafel gelegd dat wel voorziet in verdiepte aanleg en natuurontwikkeling en groencompensatie. 

Geheim

De gedeputeerde van Zuid-Holland heeft in september nog gedreigd zijn medewerking stop te zetten, als het kabinet een goedkopere oplossing zou kiezen. Norder kon vanmorgen wegens ziekte niet reageren op de kabinetsplannen. Ook bij de Zuid-Hollandse Milieufederatie was woordvoerder Arno Stekelenburg niet bereikbaar.

Volgens A4-deskundige Van der Chijs betekent de beslissing van de minister vooral nog meer luchtvervuiling bij het Kethelplein tussen Schiedam en Vlaardingen dan nu al volgens een geheim TNO-rapport het geval zou zijn. 

Verder stelt hij al langer dat de verlengde A4 geen oplossing betekent voor de verkeerdsdrukte. "In 2010 krijgen we problemen bij het Kethelplein dat nu voor honderden miljoenen euro's wordt aangepast." Het plein is dan te klein voor de verkeersstroom. Bovendien zou ook de verdubbelde Beneluxtunnel niet volstaan, volgens een rapport van Verkeer en Waterstaat.

Van der Chijs: "Het bedrijfsleven is al afgehaakt. Dat ziet niks meer in financiering. Het ministerie vertraagt de procedure door zestien maanden te wachten met het geven van een opdracht aan rijkswaterstaat. En: de plannen werken niet. Dus laten we vooral ophouden met deze komedie.

Haagsche Courant 1 december 2003

'Tolheffing op snelweg A4 niet nodig' 

Tolheffing op de nieuwe snelweg A4 is niet nodig, want het kabinet trekt 210 miljoen euro uit om de ontbrekende zeven kilometer van de A4 aan te leggen. Dat melden ingewijden.

Opening 2010?

Minister Peijs van Verkeer beschikt nu over in totaal 475 miljoen euro voor de A4. De bouw van de snelweg A4 zou in 2006 of 2007 kunnen beginnen. Drie jaar later kan de snelweg geopend worden.

Controversieel

Over de aanleg van de zeven kilometer snelweg tussen Delft-Zuid en Schiedam wordt al decennia lang gesproken. In de jaren zeventig is het 'zandlichaam' voor de weg al aangelegd.

RTL Nieuws: Laatst gewijzigd: 01-12-2003

EXTRA MILJOENEN VOOR SNELWEG A4

De provincie Zuid- Holland trekt dertig miljoen euro extra uit voor vijf verkeersprojecten: aanleg van een nieuwe rijksweg A4 door Midden-Delfland tussen Delft en Rotterdam, een treintunnel door Delft, verbetering van het knooppunt Westerlee, de Rijn- Gouwelijn (sneltram tussen Gouda en Leiden) en de provinciale weg N57 ten zuiden van Rotterdam.

Dat hebben Provinciale Staten gisteravond besloten, op voorstel van de VVD. Volgens de liberalen is die steun mogelijk dankzij een aantal financiële meevallers voor komend jaar, zoals een lager rentepercentage dan waarop eerst was gerekend en door vertraging en versobering bij andere wegwerkzaamheden.

Ook PvdA, CDA, LPF en Leefbaar Zuid-Holland waren ervan overtuigd dat dit dertig miljoen euro moest opleveren. Gedeputeerde L. Huizer (PvdA, financiën) beaamde dat. Zij schaarde zich daarom achter het VVD-plan.

Nog niet bekend is hoe het geld over de vijf projecten wordt verdeeld. Verkeersgedeputeerde M. Norder (PvdA) toonde zich blij met de extra impuls. ,,Het helpt mij in de pleidooien bij het rijk om zowel de A4 op een goede manier aan te leggen als om de spoortunnel door Delft gerealiseerd te krijgen.'' De Tweede Kamer praat over enkele weken over die twee projecten.

Provinciale Staten stemden gisteravond ook in met Huizers voorstel om de provinciale belasting op autobezit ('opcenten') te verhogen. Gevolg hiervan is dat het tarief voor een personenauto, afhankelijk van het gewicht, vanaf april 2004 wordt verhoogd van 140 naar 165 euro per jaar.

De provincie wil daarmee geld binnenhalen voor onder meer de complete vernieuwing van een verzakte polderweg tussen Krimpen aan den IJssel en Bergambacht en ook voor aanleg van nieuwe provinciewegen.

Rotterdams Dagblad, 13 november 2003

Nu of nooit voor A4 Midden Delfland 

De provincie Zuid Holland en de betrokken gemeenten zullen het huidige plan voor de aanleg van de Aú4 Midden Delfland moeten slikken. Doen ze dat niet, dan komt er wat minister Peijs (Verkeer) betreft een einde aan de discussie over het ontbrekende stukje Aú4 tussen Delft en Schiedam.

 ,,Het is de laatste keer dat we het proberen,’’ zegt ze. 

Over de aanleg van het laatste ontbrekende stukje van de A4 Midden Delfland wordt al tientallen jaren gesteggeld. De verbinding van 6,5 kilometer is volgens velen broodnodig voor de bereikbaarheid van onder meer Rotterdam, maar de realisatie stuitte steeds weer op andere problemen. Zo verzetten gemeenten als Schiedam en Vlaardingen zich tegen de verwachte overlast, was er te weinig geld, protesteerde de milieubeweging tegen doorsnijding van het gebied en ging de Tweede Kamer dwarsliggen.

De Zuid Hollandse gedeputeerde Norder kwam daarom twee jaar geleden met een plan om de discussie uit het moeras te trekken. Naast een verdiepte aanleg van de weg zou er ook natuur en recreatie ontwikkeld worden. Ook daarna werden echter geen spijkers met koppen geslagen en bleven de regio en het Rijk soebatten over onder andere de kosten.

,,We hebben nu een mooie middenweg gevonden tussen het plan van Norder en ons plan,’’ vindt Peijs. Volgens haar moet er nu geprofiteerd worden van de slappe tijd in de bouw, waardoor relatief goedkoop gebouwd kan worden. Ze is ook niet bereid om haar ambtenaren nog langer op het project te laten studeren. ,,Het is nu of nooit.’’

Rotterdams Dagblad, Prinsjesdag 30 september 2003

Midden-Delfland bedreigd door snelweg A4 (link)

De A4 Van Bergen Op Zoom naar Delft: door het Midden Delfland en West-Brabant?

De A4 is een snelweg die al drie decennia op de tekentafel ligt, van volledige aanleg is het echter nog nooit gekomen. De snelweg is tot op heden op twee trajecten niet aangelegd: door het Midden Delfland en West-Brabant. Inmiddels is het tracé door het Midden Delfland omstreden. Jarenlang is de snelweg tegengehouden door tegenstanders, het taluds voor de snelweg ligt er al en dit is inmiddels door de natuur bedekt. Ondertussen vraagt men zich af hoe en of het tracé door West-Brabant aangelegd moet worden. Er is vanuit het Rijk geen geld en de keuze voor het tracé geeft problemen. 

Kortom, deze snelweg blijft mensen in beweging houden. Je kunt op veel terreinen hierover bezig zijn. Zowel op economisch als op natuur en infrastructureel gebied.

VWO Campus 2 maart 2003